Crusher Management 

Vi har erfarenheten och kompetensen att öka produktionen och effektiviteten i din krossanläggning.

 
Utmaningar - maskineffektivitet

Några myter om maskineffektivitet i krossprocesser:

  • Det är alltid bra att ha högt materialflöde (ton/h)

  • Det är svårt att öka effektiviteten för en maskin

  • Det går bara att förbättra effektiviteten genom att ändra de mekaniska delarna i en maskin

Krossprinciper

Inom gruv- och ballast industrin är krossning (comminution) kärnan i verksamheten. Därför spelar krossar och kvarnar en viktig roll för hur framgångsrik och lönsam verksamheten är.

 

Det är inte ovanligt att anläggningar har problem med låg tillgänglighet eller olika kvalitetsproblem. Låg tillgänglighet kan till exempel bero på att en dumper inte matar material till krossen på rätt sätt - vilket stoppar upp hela produktionskedjan. 

 

Ett annat vanligt kvalitetsproblem är att storleksfördelningen av materialet efter krossning inte är den önskade. Exempelvis kan för stora stenar leda till problem längre ned i produktionskedjan genom att stenar fastnar vid oönskade platser, transportband nöts och går av med produktionsstopp som följd. I gruvindustrin minskar effektiviteten i kvarnarna om fördelningen mellan stora och små stenar inte är korrekt. I ballastindustrin blir motsvarande kvalitetsproblem om man inte lyckas hålla den krossade produkten inom de gränser som finns uppsatta i standarder och regelverk.

Varför spelar detta roll? Kostnaden för att inte ha kontroll över kvaliteten är stor.

Om, till exempel, tillgängligheten hos en anläggning som producerar 400 000 ton per år ökas med 5% motsvarar det en produktionsökning på 20 000 ton per år. Ofta till en nästintill försumbar merkostnad. När man väl börjar utreda och arbeta aktivt med maskineffektivitet så är en ökning av tillgängligheten med 5% eller mer också relativt enkelt att åstadkomma. 

 
Lösningar för maskineffektivitet och utnyttjande

Roctim erbjuder flera produkter inom vårt Crusher Management System som förbättrar enskilda maskiners, men även hela processers effektivitet och ökar utnyttjandegraden.

 

Anläggningsbesök

Roctim har lång erfarenhet av att besöka gruv- och ballastanläggningar. Vid ett besök fokuserar vi på att skapa oss en bild av anläggningens nuvarande situation och problem. Ett anläggningsbesök inkluderar oftast:

  • Direkt återkoppling av identifierade problem

  • Förslag på möjliga åtgärder för att lösa och minimera identifierade problem 

  • En skriftlig rapport innehållande identifierade problem och rekommendationer 

  • Beroende på typ av problem som identifierats – påbörjas arbetet med att eliminera problemen genom insamling av mätdata, 3D scanning eller andra metoder.

 

Övervakning

Roctim har utvecklat och installerat flera olika övervakningssystem. Systemen är skräddarsydda för varje applikation och för beräkning av maskineffektivitet. Detta är speciellt viktigt för att skapa underlag och kunna utröna hur de förändringar som görs påverkar en maskineffektiviteten.

Avancerad maskinanalys

Ibland krävs en mer detaljerad och djupgående analys för att förstå och kunna förbättra en maskins effektivitet. Detta utförs oftast som en process innehållandes ett första anläggningsbesök, övervakning och datainsamlingar för att sedan kompletteras av simuleringar. En fullständig rapport om aktuell status och förslag till förbättringar som stöds av analysen och simuleringarna ingår.

 
 
 

©2017 by www.roctim.com.